Ugovor sa sindikatom

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ И ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ

 Закључен између:

  1. Даваоца услуга – Привредно друштво за туризам и трговину Феникс тоурс путовања, ул. Цара Лазара бр 44 Краљево, матични број:21149136, ПИБ:109249443, текући рачун број: 165-7008141996-77 који се води код Аdikko банка Србија ад Београд коју заступа Александра Пауновић у даљем тексту
  2. Синдиката__________________________________________________________________, МБ:___________,ПИБ:______________,који заступа ________________________________ у даљем тексту Синдикат

Члан 1.

Овим Уговором уговарачи одређују начин и врсту продаје аранжмана члановима Синдиката и регулишу услове, права и обавезе уговорних страна, рокове извршења уговорних обавеза и друге елементе везане за извршење обавеза уговорних страна.

Члан 2.

Даваоц услуга се обавезује да ће члановима Синдиката омогућити куповину арамжмана из свог асортимана по важећим малопродајним ценама путем административне забране и то у виду кредита до 10 једнаких месечних рата без камате. –закључно са децембром месецом 2020 год.

Даваоц услуга се обавезује да служби Синдиката достави спецификацију са именом и презименом, идентификационим бројем, укупним задужењем, бројем месечних рата, датумом доспећа и висином отплате рате за сваког појединачног запосленог члана Синдиката

Члан 3.

Синдикат се обавезује да:

  • о закључењу овог Уговора којим се регулишу начин и услови продаје аранжмана из асортимана  Даваоца услуга за  своје запослене;

ДА даваоцу услуга обезбеди и достави у складу са Законом, тачне податке о солвентности запослених

  • преко своје обрачунске службе омогући редовну и благовремену отплату месечне рате у складу са администаративном забраном и овим Уговором
  • запосленима који желе да купе аранжман на кредит путем административне забране омогући издавање оверене потврде за куповну која ће да садржи: презиме, очево име, име радника, број личне карте, МУП од стране ког је лична карта издата, идентификациони број запосленог као и податак о максималном износу рате кредита до којег радника може да се задужи;

Члан 4.

У случају да потврда за куповину не садржи износ о кредитној способности запосленог, таква потврда неће моћи да се искористи за куповину.

Члан 5.

Уколико се у току трајања овог Уговора, а у току кредитног аранжмана промени статус радника (технолошки вишак, отказ, промена радног места код другог послодавца) Синдикат је дужан да у року од 15 дана од дана промене статуса радника исплати целокупан преостали износ дуговања радника на рачун Продавца.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор ступа на снагу даном обостарног потписивања.

Уговор се може раскинути на основу споразума уговорних страна или једностраном одлуком једне уговорне стране због неизвршења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да је уговорна страна која иницира раскид Уговора дужна да писаним путем најкасније 15 (петнаест) дана пре дана раскида уговора обавести другу уговорну страну о истом.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће међусобне односе, права и обавезе оставаривати  у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у противном биће надлежан суд у Београду.

Члан 9.

Уговор се закључује на неодређено време, а датум почетка важења Уговора је онај који стоји на заводном печату Подавца, који мора постојати на сваком Уговору како би се исти сматрао важећим.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну страну.

 

                           За Даваоца услуга                                                                                За Синдикат

                   _________________________                                                  _________________________

                            директор                                                                                          председник


Blanko dokument možete preuzeti OVDE