Administrativna zabrana

Штамбиљ

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

Назив: Седиште: Адреса:
Тек. рачун: Мат. бр.: ПИБ:
Одговорно лице: Телефон: Број протокола:
Контакт особа у служби за обрачун плата: Телефон:

 

ПОТВРДА О ЗАПОСЛЕЊУ

Потврђујем да је __________ јмбг:___________ бр. лк._____________ издата од МУП: _______________ године: __________, запослен на неодређено време од: ______________године, односно одређено време по основу Уговора о раду  на временски период у трајању од ___.___.20____. године до ___.___.20___. године, на пословима ____________________________________.

Просечна нето зарада запосленог у протекла три месеца износи:_____________________________ динара.

Максимални износ месечне рате може бити до ______________________ динара.

Ова потврда се издаје од стране овлашћеног лица, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, за потребе запосленог,  ради  аранзмана  на одложено плаћање,  у   објекту кредитора Туристичка Агенција „ FENIKS TOURS PUTOVANJA“  на адреси: Ул.Цара Лазара 44, 36000 Краљево ПИБ 109249443, Текући рачун 205-253575-37, е-маил: office@fenikstours.rs  у друге сврхе се не може користити.

(М. П.)        ________________________
Овлашћено лице

РЕШЕЊЕ О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ

 На лична примања запосленог: ____________________ одређује се административна забрана у корист Туристичка Агенција „ FENIKS TOURS PUTOVANJA“  на адреси: Ул. Цара Лазара 44 , 36000 Краљево ПИБ 109249443, Текући рачун: 205-253575-37, е-маил: office@fenikstours.rs, у сврху отплате кредита за аранжман са позивом на број ___ у укупном износу од _____________ динара. Кредит ће се отплаћивати на ____ месечне рате, према следећим ануитетима и валутама:

1. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године;
2. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године;
3. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године;
4. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године;
5. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године;
6. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
7. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
8. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
9. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
10. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
11. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.
12. месечна рата од: динара – рок отплате: 20__. године.

Обавезујемо се да ћемо једном месечно из зараде запосленог обустављати износ према месечним ратама у овој забрани и уплаћивати га у горњим роковима на рачун кредитера број. ________________________

 

У__________ дана __________. 20__. године                                                                            (М. П.)        ________________________

         Овлашћено лице


Blanko dokument možete preuzeti OVDE