GARANCIJA PUTOVANJA 2020.

Organizator FENIKS TOURS PUTOVANJA poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti I naknade štete br. 30000015964 osiguravajuće kompanije „MILENIJUM OSIGURANJE” kao i depozit u visini od 7.000 €, na računu Addiko banke, MB 07726716. Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnikagarancije, prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića Garancija putovanja aktivira se u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „MILENIJUM OSIGURANJE” Bulevar Milutina Milankovića 3B, Beograd na tel +381 11 715 2300 ili na e mail  office@milenijum-osiguranje.rs Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi MILENIJUM OSIGURANJA, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

Davalac garancije:

Akcionarsko društvo za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Bulevar Mihajla Pupina 101 11000 Beograd Srbija, tel/fax:011/7152-329, i E-mail-om mios@milenijum-osiguranje.rs, web:.www.milenijum-osiguranje.rs, MB:7810318, PIB:100002119, TR:265-1100310001107-26

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da mu je uručena potvrda garancije putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove milenijum osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaćeni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem ___

 

Datum  ______________________                                                                                                                                                                                        Potpis putnika


DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE