Ugovor o subagenturi 2020.

Broj ugovora ____________

Datum potpisivanja: ______________                                                                                                                    

UGOVOR O POSREDOVANJU I PRODAJI TURISTIČKIH ARANŽMANA I USLUGA IZMEĐU

 1.“FENIKS TOURS PUTOVANJA” d.o.o , (u daljem tekstu organizator), ul.Cara Lazara br.44L Kraljevo, licence agencije OTP br.18/2020 kategorija licence A35 – od 28.01.2020.  izdata od APR-a registar za turizam, PIB 109249443, MB 21149136, tekući račun Komercijalne banke 205-253575-37 ili Addiko banka 165-7008141996-77, tel 036 332 459; fax 036/313 399, e-mail:office@feniks-tours.rs, a koga zastupa direktor Aleksandra Paunović

2.i___________________________________________________ulica___________________________________________ iz__________________ poštanski broj____________ licenca____________PIB______________M.B.______________(u daljem tekstu subagent-posrednik), a koga zastupa ___________________

ČLAN 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje poslovne saradnje u okvirima registrovanih delatnosti saugovarača, radi zajedničkog istupanja na tržištu i realizacije programa ORGANIZATOR-a.

 ČLAN 2.

ORGANIZATOR poseduje Licencu za organizovanje turističkih putovanja pod rednim brojem OTP 18/2020 i iste ustupa SUBAGENTU-POSREDNIKU, sa pravom prodaje u sopstvenim poslovnim jedinicama, a prema programima putovanja ORGANIZATOR-a. SUBAGENT je u obavezi da, za vreme trajanja Ugovora bude registrovan u Registru turizma i da, prema trećim licima istupa kao posrednik i da ispunjava druge uslove za obavljanje turističke delatnosti. SUBAGENT ne može ustupiti pravo prodaje turističkih aranžmana Feniks tours putovanja doo Kraljevo  drugoj turističkoj agenciji.

ČLAN 3.

ORGANIZATOR ustupa SUBAGENTU pravo prodaje turističkih aranžmana i u skladu sa tim ga redovno snabdeva programima i potrebnim reklamnim materijalima.
SUBAGENT se obavezuje da će vršiti prodaju turističkih aranžmana isključivo na način i pod uslovima iz Ugovora. Prilikom slanja najave rezervacije, isključivo u pisanoj formi SUBAGENT je dužan navesti sledeće podatke:
Objekat, termin korišćenja i specifikaciju usluga (vrsta prevoza);
Prezimena i imena svih korisnika usluga uz obavezan datum rođenja za decu koja imaju popust, kontakt telefon nosioca rezervacije i adresu putnika;
Obračun prodajne cene;
Ostale pojedinosti ukoliko su navedene u rezervacionom sitemu.
Feniks Tours Putovanja SUBAGENTU potvrđuje rezervaciju za aranžman, isključivo u pisanoj formi, u roku od 24 časa od momenta dobijanja iste.
SUBAGENT-POSREDNIK je dužan da se upozna sa Opštim uslovima putovanja Organizatora i Programom putovanja. U slučaju da SUBAGENT-POSREDNIK bez ovlašćenja ORGANIZATORA-a izmeni bilo šta od Programa putovanja ili Opštih uslova putovanja definisanih od strane ORGANIZATORA-a, uključujući i cenu, uslove prodaje, organizaciju puta i dr., automatski se on (SUBAGENT-POSREDNIK) smatra  organizatorom turističkog putovanja.

ČLAN 4.

SUBAGENT je obavezan obavestiti putnike o pravu izbora plaćanja turističkog aranžmana direktno i isključivo na tekući račun Feniks tours putovanja doo, a u skladu sa uslovima plaćanja Feniks  tours putovanja doo. Za sve uplate koje posrednik naplati po osnovu prodaje turističkih aranžmana na osnovu ovog ugovora, ima rok od 48 sati da ih uplati na tekući račin Feniks tours putovanja doo.
Za rezervacije koje se odnose na Promotivni program (Early Booking), primenjuju se uslovi plaćanja za tekuću godinu objavljeni na zvaničnoj web stranici agencije Feniks tours putovanja doo. U suprotnom, rezervacija se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima koji važe za redovan program.
Rezervacija je validna isključivo nakon uplate celokupnog iznosa navedenog na predračunu Feniks  tours putovanja doo, a najkasnije 15 (petnaest) dana pre početka usluge i uz vaučer za čije je izdavanje ovlašćen samo Feniks tours putovanja
Ukoliko SUBAGENT ne uplati celokupan iznos u navedenom roku, rezervacija će, bez obzira na naplaćeni deo biti automtski stornirana, a uplaćeni iznos zadržan na ime otkaznih troškova u skladu sa Opštim uslovima putovanja.
SUBAGENT je obavezan da na kraju ranog dana obavesti Feniks  tours putovanja doo o prodatim turističkim aranžmanima za koje je primio uplate.
Obaveštenje se šalje u propisanoj elektronskoj formi. Takođe, SUBAGENT je obavezan da na kraju radnog dana, u elektronskoj formi na zvaničnu e-mail adresu: office@gfeniks-tours.rs, dostavi skenirane potvrde o uplati, potpisane od strane putnika.
Subagent je obavezan da u roku od 48 sati sve uplate primljene na svoj račun, a koje se odnose na turističke aranžmane iz programa Feniks tours putovanja, prebaci na tekući račun Feniks tours putovanja doo: 165-7008141996-77   Addiko  bank.

ČLAN 5.

U slučaju otkaza rezervacije od strane Feniks tours putovanja doo, isti je obavezan da obavesti o otkazu sve putnike kao SUBAGENTA preko kojeg je izvršena prodaja turističkog aranžmana, najkasnije do kraja narednog dana od dana otkaza.
Ukoliko putnik otkaže putovanje preko SUBAGENTA, isti je obavezan da obavesti Feniks tours putovanja doo o otkazu, najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana otkaza. Datum otkaza je datum kada je putnik predao pisani dokument ili poslao e-mail.
SUBAGENT se obavezuje da sve primljene pisane prigovore putnika (sa naznačenom potvrdom o datumu prijema) istog dana faksom ili mejlom proslediti ORGANIZATORU, a potom u izvorniku i putem pošte, kako bi po ovim prigovorima ORGANIZATOR mogao postupati u skladu sa zakonskim obavezama. Putnici SUBAGENTA-POSREDNIKA, korisnici aranžmana ORGANIZATORA, će eventualne reklamacije i zahteve za refundaciju dostaviti isključivo SUBAGENTU-POSREDNIKU, a shodno Opštim uslovima putovanja ORGANIZATORA. SUBAGENT-POSREDNIK će žalbe odmah prosleđivati ORGANIZATORU koji se obavezuje da na njih odgovori u roku predviđenom Zakonom o zaštiti potrošača odnosno u roku od najviše 8 dana. SUBAGENT-POSREDNIK ne može izostaviti Organizatora putovanja kod rešavanja problema na destinaciji, odnosno ne može kontaktirati predstavnike na destinaciji.
Za sve informacije, zahteve, prigovore dužan je kontaktirati isključivo Organizatora putovanja.

ČLAN 6.

ORGANIZATOR kao organizator putovanja ne može biti odgovoran za eventualne drugačije usmene ili pismene informacije (koje odstupaju od datog programa putovanja i Opštih uslova putovanja), koje SUBAGENT-POSREDNIK samoinicijativno i bez izričitog ovlašćenja i naloga ORGANIZATORA pruži, saopšti, plasira ili dostavi putnicima. Ovo se posebno odnosi i na eventualne posebne zahteve putnika koji nisu obuhvaćeni programom putovanja (izabrana sedišta u autobusu, izabrana spratnost u autobusu, pogled, spratnost, buka, broj sobe…) koje SUBAGENT-POSREDNIK ne može garantovati putnicima bez izričite pismene potvrde ORGANIZATORA, za svaki konkretan slučaj.
Putnik je dužan da prihvati bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ukoliko SUBAGENT-POSREDNIK na zvaničnoj najavi dostavi napomenu/zahtev za posebnim odlikama smeštaja, ORGANIZATOR je dužan izričito pismeno potvrditi navedeno u napomeni. Napomene koje ORGANIZATOR nije izričito potvrdio se smatraju za neobavezne zahteve koje će organizator ispuniti ukoliko je u mogućnosti. Ukoliko ORGANIZATOR nije u mogućnosti izvršiti napomenu, a ona nije izričito povrđena putnik nema pravo žalbe ORGANIZATORU niti pravo na povraćaj novca od ORGANIZATORA. Izričitom potvrdom od strane organizatora se smatra isključivo posebna potvrda (ili izričita napomena na opštoj potvrdi) koja se odnosi na traženu uslugu koja nije opšteg karaktera. SUBAGENT-POSREDNIK je dužan predočiti putniku da napomene poslate na najavi (izuzev izričito potvrđenih) ne obavezuju ORGANIZATORA na ispunjenje istih, odnosno da će ORGANIZATOR izvršiti uslugu iz napomene samo ukoliko je u mogućnosti, ali da nije u obavezi. SUBAGENT-POSREDNIK je dužan putniku nadoknaditi štetu u slučaju prigovora zbog usluga koje nisu opšteg karaktera, a koje nisu izričito potvrđene od strane ORGANIZATORA (pogled, spratnost, broj sobe, enterijer, sedišta u autobusu, spratnost u autobusu…).
Ukoliko nastupi takav slučaj, a povodom prigovora, žalbe, reklamacije ili sl., SUBAGENT-POSREDNIK preuzima svu odgovornost, uključujući i materijalni i prekršajnu, kao i obavezu eventualnog sniženja cene usluge, odnosno naknade štete.
SUBAGENT-POSREDNIK snosi pojačanu odgovornost za tačnost svih unetih podataka, identifikacije i označavanje putnika, datume odlaska, povratka i boravka, destinaciju, smeštajni objekat, smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i sl.

ČLAN 7.

SUBAGENT-POSREDNIK je u obavezi da jedan dan pre polaska putnika na putovanje od odgovornih lica ORGANIZATORA pribavi informaciju o tačnom času poletanja kod avio aranžmana, tj. o tačnom vremenu i mestu ulaska u autobus kod autobuskog prevoza i o tome obavesti putnike, bez odlaganja. Posebni zahtevi putnika u vezi prevoza odnosno izbora sedišta ili mesta ulaska moraju biti najavljeni u trenutku pravljenja rezervacije. Dodatni zahtevi odnosno usluge, ukoliko stoje na najavi SUBAGENTA-POSREDNIKA, moraju biti uplaćeni ORGANIZATORU ukoliko postoji istaknuta cena za dodatnu uslugu. ORGANIZATOR će svaku dodatnu uslugu, za koju postoji cena u programu putovanja, naplatiti SUBAGENTU-POSREDNIKU. Ukoliko na najavi SUBAGENTA-POSREDNIKA stoji poseban zahtev za koji postoji cena u programu putovanja, a iznos ne bude uplaćen na ime traženih dodatnih usluga, ORGANIZATOR ne može biti odgovoran za neispunjenje dodatnih usluga koje nisu uplaćene. Ukoliko dodatne usluge za koje postoji cenovnik u programu putovanja nisu uplaćene prilikom rezervacije, SUBAGENT-POSREDNIK mora pismenim putem zahtevati predračun za naknadnu uplatu istih i to isključivo u slučaju da ORGANIZATOR odobri zakasnelu prijavu. U slučaju bilo kakvih propusta u vezi napred navedenog, SUBAGENT-POSREDNIK snosi svu odgovornost, uključujući materijalnu i prekršajnu povodom eventualnog prigovora-žalbe.

ČLAN 8.

SUBAGENT-POSREDNIK je dužan upoznati se sa opisima smeštajnih kapaciteta ORGANIZATORA, pažljivo proučiti opise i fotografije. Za sve nedoumice u vezi kvaliteta smeštajnih objekata, opisa soba, apartmana, SUBAGENT-POSREDNIK je dužan da se pismenim putem ili usmenim obrati ORGANIZATORU kako bi dobio relevantne informacije. SUBAGENT-POSREDNIK snosi pojačanu odgovornost za tačnost opisa datih putniku. SUBAGENT-POSREDNIK je dužan putniku nadoknaditi štetu u slučaju prigovora zbog netačnih, pogrešnih informacija dobijenih od strane SUBAGENTA-POSREDNIKA a koje nisu proverene kod ORGANIZATORA. Ukoliko nastupi takav slučaj, a povodom prigovora, žalbe, reklamacije ili sl., SUBAGENT-POSREDNIK preuzima svu odgovornost, uključujući i materijalni i prekršajnu, kao i obavezu eventualnog sniženja cene usluge, odnosno naknade štete.

ČLAN 9.

Provizija za prodaju turističkih aranžmana iz programa iz Člana 1. Ugovora iznosi 10% od cene ugovorenog aranžmana, osim u posebnim situacijama (rane rezervacije, specijalne ponude, broj prodatih aranžmana-Bonus programi) o čemu će SUBAGENT biti blagovremeno obavešten, od strane Feniks tours putovanja.

ČLAN 10.

SUBAGENT-POSREDNIK je dužan da u trenutku zaključivanja ugovora o putovanju, zajedno sa opštim uslovima putovanja Organizatora, klijentu preda (ili dostavi e-mailom), Program putovanja kao i Potvrdu o garanciji putovanja, koju klijent potpisuje i koji je potpisivanjem Ugovora i Garancije putovanja saglasan sa napred navedenim.
Garancija putovanja se klijentu predaje na posebnom obrascu i koji se štampa u dva primerka koji klijent potpisuje. Jedan primerak se predaje klijentu (ili šalje na e-mail) dok se drugi zadržava u arhivi. Kopiranu, faksom poslatu ili skeniranu emailom potpisanu potvrdu od strane klijenta SUBAGENT-POSREDNIK je u obavezi da dostavi Organizatoru zajedno sa najavom putovanja. U slučaju prodaje na daljinu klijent je u obavezi da pismeno potvrdi prijem dokumentacije (Opštih uslova putovanja, Programa putovanja i Garancije putovanja) i tu je potvrdu SUBAGENT-POSREDNIK u obavezi da prosledi Organizatoru putovanja istog dana kada izvrši prvu uplatu za predmetni aranžman na račun Organizatora.
Drugi način predaje garancije putovanja klijentu je na ugovoru o putovanju. U delu gde se navode podaci Organizatora putovanja, Opštih uslova putovanja neophodno je dodati tekst o potvrdi garancije putovanja koji klijent potpisuje sa ugovorom o putovanju i taj se potpisani ugovor sa Garancijom putovanja dostavlja emailom ili faksom Organizatoru.
Broj potvrde o garanciji je broj predračuna/potvrde o putovanju Organizatora putovanja.

ČLAN 11.

Ovaj Ugovor je zaključen na neodređeno od dana sklapanja kada automatski prestaje da važi prethodno potpisan ugovor, a može se raskinuti pismenim otkazom istog, sa otkaznim rokom od 1-30 dana, počev od dana uručenja  pismenog otkaza.
Ukoliko je realizacija prodaje turističkih aranžmana u momentu otkaza ovog ugovora u toku, sve odredbe ugovora moraju se ispoštovati, posebno odredbe koje se tiču materijalno – finansijskog aspekta ugovora koje imaju produženo dejstvo u vidu odloženog plaćanja.
Datumom potpisivanja ovog Ugovora o saradnji prestaje da važi prethodno potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji.

 ČLAN 12.

Ugovarači se obavezuju da će svu međusobnu poslovnu saradnju ostvarivati u skladu sa zakonom i važećom pravnom regulativom, štiteći uzajamne interese i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
Obe ugovorene strane se obavezuju da kao poslovnu tajnu čuvaju sve podatke i informacije o poslovanju drugog ugovarača, kao i o samom predmetu ugovora ili aneksa, a posebno se obavezuju da neće podatke o poslovanju ugovorenih strana neovlašćeno saopštavati trećim licima, što bi u bilo kom smislu moglo štetiti poslovanju i ugledu ugovorenih strana.

ČLAN 13.

U slučaju da SUBAGENT-POSREDNIK ne poštuje obaveze predveđene članovima ovog ugovora,  ORGANIZATOR je ovlašćen da jednostrano raskine Ugovor, o čemu je dužan da pismeno obavesti SUBAGENT-POSREDNIK-a, a ima i pravo i na naknadu štete, zbog nezakonitog i nesavesnog postupanja SUBAGENT-POSREDNIK-a i nepoštovanje ugovorenih obaveza.

ČLAN 14.

Dopune i izmene ugovora ugovarači će regulisati posebnim aneksima.

ČLAN 15.

Na sve što nije izričito regulisano odredbama ovog ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o turizmu i Zakona o obligacionim odnosima.
U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem biće nadležan Sud u Kraljevu.

ČLAN 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primerak.

 

ZA ORGANIZATORA
Aleksandra Paunović
                     (direktor)

ZA POSREDNIKA (SUBAGENTA)

________________________


DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE