Ugovor o subagenturi

Broj ugovora ____________

Datum potpisivanja                                                                                                                                                                                                                                         Kraljevo

 

 UGOVOR O POSREDOVANJU I PRODAJI TURISTIČKIH ARANŽMANA I USLUGA IZMEĐU

 

  1. A.“FENIKS TOURS PUTOVANJA” d.o.o , ( u daljem tekstu ORGANIZATOR) ,ul. Cara Laza br.44 L Kraljevo , licenca agencije OTP br. 01/2016 izdata od APR-a registar za turizam, PIB 109249443, MB 21149136, tekući račun  , Komercijalne banke 205-253575-37 ili Addiko banka 165-7008141996-77,  tel 036 332 459 ; fax 036/313 399,e-mail: office@feniks-tours.rs, a koga zastupa direktor  Aleksandra Paunović
  2. i___________________________________________________ulica___________________________________________________ iz________________________ poštanski broj___________________licenca__________________________PIB___________________M.B.___________________________(u daljem tekstu SUBAGENT), a koga zastupa _______________________________________________.Zajednički naziv za oba ugovarača je UGOVORNE STRANE.

 UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:

ČLAN 1.

Ovim Ugovorom se određuju prava i obaveze ugovornih strana.Organizator putovanja ustupa SUBAGENTU pravo prodaje svojih turističkih aranžmana na način i pod uslovima iz ovog Ugovora.

ČLAN 2.

ORGANIZATOR PUTOVANJA se obavezuje da ustupi pravo prodaje svojih programa turističkih putovanja SUBAGENTU, kao i da odobri unapred ugovorenu proviziju za prodate aranžmane u zavisnosti od programa.ORGANIZATOR PUTOVANJA se obavezuje da SUBAGENTA besplatno snabdeva programima i dodatnim informacijama kao i potrebnom dokumentacijom.

ČLAN 3.

Najave se vrše isključivo u pismenoj formi slanjem na fax ili na e-mail (office@feniks-tours.rs). Najava mora biti sa svim podacima SUBAGENTA (adresa, e-mail, fax broj) overena pečatom SUBAGENTA i sa svim neophodnim podacima vezanim za putovanje (ime i prezime, datum rodjenja, stavom da li je potrebna viza ili zdravstveno osiguranje……..)

ČLAN 4.

Posrednik je u obavezi da naplaćeni iznos, najmanje 30% – 40%, u zavisnosti od načina plaćanja, po odbitku svoje provizije a na osnovu avansnog računa  o d m a h  uplati organizatoru, a najkasnije u roku od 48 sati od dana prijema avansnog računa, na tekući račun organizatora 165-7008141996-77  sa pozivom na broj avansnog računa.Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivrednosti . Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja.Započeti način plaćanja se ne može menjati naknadno.

U slučaju neplaćanja minimalnog iznosa odredjenog programom putovanja ili ugovorom, u predvidjenom roku, organizator će smatrati rezervaciju nevažećom.Neuplaćeni deo aranžmana posrednik je dužan uplatiti po dinamici koju predviđa izabrani način plaćanja.Za svaku uplatu, posrednik je dužan da prethodno proveri kurs .

U slučaju neplaćanja celokupnog iznosa 15 dana pred polazak na put organizator nije u obavezi da realizuje aranžman a klijent postaje obaveza posrednika.
Po prijemu uplate, odnosno akontacije za turističko putovanje posrednik na kraju radnog dana organizatoru putovanja elektronskim putem dostavlja obaveštenje o prodatom turističkom putovanju koje sadrži sledeće elemente:1.ime i prezime putnika;2.adresu putnika;3.kontakt telefon, e-mail adresu putnika i dr.;4.broj garancije putovanja;5. datum izdavanja garancije putovanja;6.broj potvrde o putovanju.7.datum izdavanja potvrde o putovanju;8 mesto polaska;9.datum i vreme početka i završetka putovanja;10.odredište (zemlja,mesto);11 podatke o smeštajnom objektu;12.periode boravka sa datumima, ako je boravak u delovima;13.ukupnu cenu turističkog putovanja;14.iznos uplate odnosno akontacije, ako cena putovanja nije plaćena u celosti.Takođe, subagent odnosno posrednik dostavlja elektronskim putem skeniran dokaz o uplati naplaćenih sredstava potpisan od strane putnika ( račun, potvrdu ili drugi dokument kojim se potvrđuje prijem uplate).

ČLAN 5.

Sastavni deo ugovora o posredovanju je kopija licence, Opšti uslovi putovanja, cenovnici, katalog i internet prezentacija. Organizator se obavezuje da će posredniku redovno dostavljati sve promene u cenovniku i katalogu ili ih objavljivati na svom sajtu www.feniks-tours.rs.

Posrednik će se pridržavati cenovnika aranžmana koji je dobio od organizatora, osim ukoliko se aneksom ovog ugovora ne definiše drugačije, ili se javno ne oglasi niža ili viša cena.

ČLAN 6.

Posrednik ima obavezu doslovnog i striktnog poštovanja Opštih uslova putovanja organizatora, a naročito odredbi vezanih za otkaz aranžmana u pogledu razloga odustanka, rokova i visine povraćaja sredstava. U protivnom, posrednik je u obavezi da organizatoru nadoknadi štetu. U slučaju pismenog prigovora klijenta –dostavljenog u roku od 8 dana po povratku, posredniku – posrednik je dužan isti proslediti odmah fax –om ili e-mail-om a potom i poštom, kako bi organizator mogao postupiti u skladu sa zakonskim obavezama. Posrednik je u obavezi kod autobuskih aranžmana da na dan pre početka putovanja proveri mesto i vreme polaska autobusa kao i mesto i vreme ulaska putnika na usputnim stanicama i o tome odmah obavesti putnike, kao i o svim informacija o viznom tranzitnom i carinskom režimu zemlje u koju se putuje . U slučaju da putnik nije pravilno i pravovremeno obavešten posrednik je dužan nadoknaditi nastalu šteti organizatoru. Posrednik je duzan da smestajne jedinice prikazuje sa sajta agencije Feniks tours, u slucaju prikazivanja bilo kojih drugih fotografija, posrednik je dužan nadoknaditi nastalu štetu. Posrednik je duzan da putniku uruči Ugovor i Garanciju putovanja Organizatora i isti da potpisan od strane putnika prosledi na mail organizatora putovanja.

ČLAN 7.

Ugovorene strane se obavezuju da će međusobnu poslovnu saradnju ostvariti u skladu sa pozitivnim propisima, štiteći uzajamne interese i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Ovo podrazumeva i obavezu čuvanja poslovne tajne i podataka čije bi neovlašćeno saopštavanje trećim licima moglo štetiti poslovanju i ugledu ugovornih strana.

 ČLAN 8.

Sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim ugovorom podležu odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona u turizmu.

ČLAN 9.

U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost suda u sedištu organizatora putovanja.

ČLAN 10.

Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, čime prestaju da važe svi prethodno sklopljeni ugovori o posredovanju izmedju agencije Feniks tour putovanja d.o.o.  kao organizatora i druge agencije kao posrednika. Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka (za svaku ugovornu stranu) te stranke pošto su ugovor pročitale i utvrdile da predstavlja njihovu saglasno izraženu volju isti bez primedbi potpisuju.

 

Za organizatora,                                                                                                                                                                                                                                  Za posrednika,

 

__________________________                                                                                                                                                     __________________________


DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE